Số xã đạt tiêu chí về điện nông thôn liên tục tăng

  • 08/01/2018

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng số xã đạt tiêu chí về điện nông thôn trên cả nước đang không ngừng tăng lên. Thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Điện lực Quảng Nam đồng hành xây dựng nông thôn mới

  • 09/05/2016

Những năm qua, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã tập trung đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn.

Chi tiết...