Công ty Truyền tải điện 1: Hiệu quả làm việc nhóm

  • 07/09/2016

“Một tổ chức muốn thành công phải đảm bảo kết quả làm việc nhóm luôn phải lớn hơn tổng kết quả làm việc riêng lẻ của từng cá nhân cộng lại: (1+12)”.

Chi tiết...