Xây dựng đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2: Có cấp bách?

  • 13/04/2017

Để miền Nam không thiếu điện từ năm 2019, việc xây dựng đường dây 500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (mạch 3) có phải là yêu cầu cấp bách cần khẩn trương tiến hành ngay từ năm 2017?

Chi tiết...