Thông tư hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng

  • 05/04/2017

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì xây dựng công trình. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.

Chi tiết...