Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017

  • 12/05/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Chi tiết...