EVN đã thực sự thay đổi vì khách hàng?

  • 03/03/2017

Năm 2016, điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN đạt 7,69/10 điểm, tăng 0,42 điểm so với năm 2015. Điểm bình quân dù mới ở mức khá, nhưng đã cho thấy nhiều đổi thay lớn trong công tác dịch vụ khách hàng của ngành Điện.

Chi tiết...