Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 cho các nhà máy thủy điện nhỏ

  • 05/02/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 341/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2018. Biểu giá được áp dụng từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Chi tiết...