EVNGENCO 3 có tân Chủ tịch HĐQT và tân Tổng giám đốc

16:35 | 21/01/2020 | 13.846 lượt xem

Ngày 15/01, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, mã chứng khoán PGV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhằm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Chi tiết...