Điều chỉnh một số dự án nhà máy nhiệt điện

  • 18/10/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo điều chỉnh một số dự án nhà máy nhiệt điện trong các Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Quỳnh Lập.

Chi tiết...