Hoàn trả mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch bị tái lấn chiếm trước ngày 30/9

  • 31/08/2017

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang, theo văn bản thông báo kết luận (số 3048/TB-VPUBND ngày 30/8/2017) của Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết...