Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở T.Ư, các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong đó, cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2017 khoảng 6,8%.

Về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, đối với dự toán thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GDP năm 2017 khoảng 20 - 21%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu từ 13 đến 15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách...)

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

 

Chithi21_2016CT-TTg.PDF


  • 03/06/2016 02:11
  • Minh Nguyên