Vượt mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn

Năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để Tập đoàn hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 và sẵn sàng hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với những mục tiêu, nhiệm vụ mới. Tạp chí Điện lực đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam xoay quanh nội dung này.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn

PV: Xin ông cho biết khái quát kết quả hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2019?

Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Đảng ủy EVN luôn xác định và đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt song song 2 nhiệm vụ, trong đó sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Nhìn lại kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu chủ yếu mà Đảng ủy Tập đoàn đề ra trong năm 2019 cho thấy: Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tập đoàn cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức. Kết quả công tác đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng đều vượt so với năm trước. Nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp, cổ phần hóa đã có nhiều chuyển tích cực. 

Năm 2019, cũng là năm cả nước đánh giá quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là năm EVN kỷ niệm 65 năm Truyền thống ngành Điện, là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn nhận thức sâu hơn, đầy đủ hơn và tự hào về những thành quả đã đạt được trong xây dựng, phát triển và đi lên của EVN về SXKD và dịch vụ khách hàng, từ đó, củng cố niềm tin của Đảng và Nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mặt khác, đây cũng là dịp để mỗi khách hàng sử dụng điện hiểu, chia sẻ và đồng thuận với những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn phải đối mặt trong những năm qua. Năm 2019, Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành những công việc cụ thể, sát với diễn biến tình hình sản xuất - kinh doanh, xây dựng đảng của Tập đoàn. Điển hình, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng, nhận thức về tư tưởng chính trị của mỗi CBCNV ngày càng được nâng lên.

Trong công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, Đảng ủy Tập đoàn đã sắp xếp, củng cố bộ máy, sàng lọc đảng viên, cán bộ và làm công tốt công tác quy hoạch để chuẩn bị nguồn nhân sự cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Nhiều cán bộ, đảng viên được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đã phát huy được năng lực, phẩm chất của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra giám sát được Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; thực hiện nêu gương, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm. Công tác dân vận luôn được quan tâm chỉ đạo, hoạt động ngày càng hiệu quả; hoạt động của các đoàn thể chính trị trong Đảng bộ ngày càng tiến bộ, mang lại hiệu quả.

PV: Năm 2019, Đảng bộ EVN là một trong những đảng bộ đầu tiên trong khối DNTW có nhiều đổi mới trong bộ máy tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động của tổ chức Đảng. Xin ông cho biết những thay đổi cụ thể là gì? 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Ngay sau khi có Quy định 69-QĐ/TW(ngày 13/2/2017) của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 (05/10/2018) của Ban Tổ chức Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối DNTW, ngày 2/11/2018, Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết về việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng (là đơn vị đi đầu trong Đảng ủy Khối DNTW hoàn thành việc hợp nhất). Trong đó, đã hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Tuyên giáo với Ban Quan hệ Cộng đồng thành Ban Truyền thông, Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Tập đoàn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra - Thanh tra EVN. 

Đến thời điểm này, cán bộ được sắp xếp về các Ban chuyên môn đều phát huy được vai trò, tự hoàn thiện bản thân, để có thể làm tốt cả công tác đảng và công tác chuyên môn được giao.

PV: Năm 2020 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức, vậy Đảng ủy Tập đoàn đã có những giải pháp nào trong lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Trong bối cảnh nguồn năng lượng lượng sơ cấp truyền thống phục vụ cho phát điện thiếu hụt và suy giảm rất mạnh, thủy điện thiếu nước trầm trọng nhiên liệu cho phát điện sẽ tiếp tục gặp khó khó khăn, thủy điện thiếu nước, vốn đầu tư xây dựng vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng, trong khi nhu cầu sử dụng điện luôn tăng cao, đòi hỏi Đảng ủy EVN, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có lĩnh vực phải có đột phá mới có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và dịch vụ khách hàng được giao. Tập đoàn luôn xác định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa sống còn. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải rà soát, đánh giá lại mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ II, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả để lãnh đạo tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm cuối cùng của nhiệm kỳ cũng như toàn bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời cần bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ cũng như các cấp ủy đảngm chính quyền, đoàn thể ở địa phương, tham mưu để có những giải pháp đột phá về cơ chế, chính sách, đầu tư nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ để tháo gỡ khó khăn, khơi dậy nguồn lực của EVN và đất nước để đưa EVN tiến lên.

Tôi luôn tin rằng, mỗi khi ngành Điện gặp khó khăn thách thức, tinh thần đoàn kết, vượt khó và trách nhiệm của CBCNV Tập đoàn sẽ được phát huy một cách hiệu quả nhất, giúp EVN hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Thưa ông, năm 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Đây là sự kiện quan trọng nhất của Đảng bộ trong năm 2020, chính vì vậy để tổ chức đại hội thành công thì công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy khối DNTW. Tiến độ chuẩn bị đại hội đang được triển khai theo đúng kế hoạch, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Phục vụ Đại hội. Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng đề cương Báo cáo chính trị tại Đại hội. Đảng bộ Tập đoàn đã chỉ đạo, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn về công tác tổ chức đại hội, trong quý I/2020 sẽ tổ chức và hoàn thành Đại hội các chi bộ, Đảng bộ bộ phận, trong quý II/2020 tổ chức xong đại hội các tổ chức đảng cơ sở và trước tháng 8/2020 tổ chức xong Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

Đối với công tác nhân sự, Đảng ủy Tập đoàn đã rà soát công tác quy hoạch các cấp ủy, chuẩn bị cán bộ nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025. Đảng ủy Tập đoàn đã nghiên cứu rất kỹ về công tác cán bộ, rà soát về tiêu chuẩn chính trị, kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó đánh giá chính xác nhằm lựa chọn những cán bộ, đảng viên ưu tú tham gia vào cấp ủy các cấp.

Bên cạnh đó, trong khâu chuẩn bị đại hội, sẽ phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ trách nhiệm của mình, cùng tham gia, đóng góp vào báo cáo chính trị và xây dựng bộ máy cấp ủy các cấp, đảm bảo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 17/12/2019 02:26
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 10522