Vận hành Trạm biến áp 220 kV Thái Thụy

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220 kV Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư 346,5 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. NPMB là đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án. 

Công trình có quy mô xây dựng mới TBA 220 kV gồm 1 MBA 220/110/22kV-250 MVA, dự phòng vị trí lắp đặt 1 MBA 220/110/22kV thứ hai; phía 220 kV gồm 7 ngăn lộ, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 4 ngăn lộ; phía 110 kV gồm 15 ngăn lộ, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 8 ngăn lộ.

Trạm biến áp 220 kV Thái Thụy vào vận hành phục vụ khai thác công suất cụm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực, tạo mối liên kết hệ thống điện quốc gia. Công trình đặt tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Diện tích đất toàn trạm khoảng 28.863 m2.