Triển khai sâu rộng, hiệu quả Ngày Pháp luật năm 2016

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11) hàng năm, EVN vừa ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2016.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay là: Nâng cao năng lực tham gia xây dựng, thực thi pháp luật; quy chế quản lý nội bộ, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy chế quản lý nội bộ; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Tập đoàn yêu cầu, việc triển khai Ngày pháp luật phải được thực hiện sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế.

Đồng thời, phải thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ của EVN, đơn vị, các hoạt động đoàn thể, trọng tâm là công tác tham gia xây dựng, thực thi pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong EVN.

Về nội dung, EVN yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật tố tụng hành chính, Luật mới về đầu tư, kinh doanh, pháp luật về lao động và các Luật, Pháp lệnh, các văn bản pháp luật khác mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý vủa Nhà nước, của Bộ Công thương liên quan đến EVN, đơn vị; tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của EVN, đơn vị...

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến EVN, đơn vị; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư...

Cùng đó, các đơn vị cần tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật khi gửi xin ý kiến hoặc được tham gia ban biên soạn.... Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính của EVN giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và các thủ tục nội bộ trong Tập đoàn và các đơn vị.

Các đơn vị cũng cần phản ánh, xây dựng các mô hình triển khai Ngày pháp luật thiết thực, chất lượng và hiệu quả..., khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ.

Về hình thức, các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn các hình thực như: Tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng..., tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật; treo băng rôn, pano tại trụ sở cơ quan; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật...

Tập đoàn yêu cầu, các hoạt động Ngày pháp luật cần được tổ chức trong cả năm, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết 30/11, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ 7 - 12/11/2016.


  • 16/09/2016 03:24
  • N.Hương