Thủ tướng chỉ thị thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Chỉ thị nêu rõ, Chính phủ kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm 2017 là khoảng 6,7%.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt nghiêm túc quan điểm của Chính phủ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; nỗ lực và quyết tâm tối đa thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

Chính phủ yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế như: Khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,05%; trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 33 tỷ đô la. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,91% (trong khu vực công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 13%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 11,5%). 

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

24_CT-TTg_17236031.pdf


  • 09/06/2017 11:28
  • Huyền Thương