Thông tư Quy định hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD (ngày 30/6/2016) hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấp phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan cấp giấy phép xây dựng; chủ đầu tư; tổ chức tư vấn xây dựng, thi công xây dựng và tổ chức, cá nhân liên quan đến cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

Thongtu15BXD2016.pdf


  • 13/07/2016 09:56
  • Xuân Tiến