Thêm 1.876 hộ dân nông thôn ở Khánh Hòa có điện lưới quốc gia vào cuối năm nay

Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) sẽ hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào cuối năm nay.

Trên cơ sở vốn Ngân sách Trung ương cấp là 15 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn tương ứng. Hiện, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung đang khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai công tác khảo sát thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị.

Theo Quyết định số 3061/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (ngày 7/8/2017) về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 2) cho Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020, việc đầu tư Dự án trong năm 2017 sẽ triển khai tập trung trên địa bàn huyện Diên Khánh. Các huyện còn lại gồm Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh sẽ được triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020 theo tiến độ cấp vốn Ngân sách Trung ương.

Năm 2016, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung đã triển khai và hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 của Dự án trên địa bàn huyện Cam Lâm, cấp điện cho khoảng 2.169 hộ dân, góp phần nâng cao tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020:

- Tổng mức đầu tư: Hơn 146 tỷ đồng;

- Cấp điện cho: Khoảng 7.140 hộ dân nông thôn thuộc 190 thôn, bản trên địa bàn 56 xã thuộc các huyện: Cam Lâm, Khánh Sơn, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh;

-  Quy mô đầu tư: 49 TBA/5.867,5 kVA; 22,4 km đường dây trung áp; 174,9 km đường dây hạ áp.