Thành lập Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia (National Atomic Energy Council - NAEC) là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Đó là nội dung Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 8/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển, Ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, chiến lược phát triển; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chương trình đào tạo; các chính sách về tiếp thu và làm chủ về công nghệ năng lượng nguyên tử.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ  phối hợp, điều hòa hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và triển khai thực hiện chương trình phát triển điện hạt nhân.

Bên cạnh đó, Hội đồng còn có nhiệm vụ triển khai hợp tác với các tổ chức quốc tế, các quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; tổ chức khảo sát thực tiễn, thảo luận và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng. Các Phó chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Phó chủ tịch thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thành viên là Thứ trưởng các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Năng lượng Nguyên tử, Viện Năng lượng Nguyên tử, và một số chuyên gia trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Cục Năng lượng Nguyên tử thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm giúp Hội đồng chuẩn bị chương trình công tác, kế hoạch làm việc và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng.


  • 11/05/2013 10:20
  • Phan Trang
  • 3547


Gửi nhận xét