Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày 20/5/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 3447/EVN-AT gửi các đơn vị trực thuộc về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

Sổ tay do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành ngày 18/2/2020.

Sổ tay nhằm hướng dẫn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan triển khai xây dựng phương án và các biện pháp ứng phó đối với các loại hình thiên tai trên địa bàn sát với tình hình thiên tai thực tế; góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của các tổ chức, đơn vị; nâng cao khả năng phối hợp và hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền các cấp nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững.

Nội dung Sổ tay bao gồm 2 phần chính: (A) Thiên tai, cấp độ rủi ro và tác động; (B) Hướng dẫn xây dựng nội dung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 22, Luật Phòng chống thiên tai, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai của cơ quan, đơn vị mình, gửi đến Ủy ban nhân dân địa phương có liên quan trên địa bàn và cơ quan cấp trên để phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

Chi tiết các tài liệu trong file đính kèm. 

SoTayHuongdanxaydungPAUPTT.pdf
QD02_BanhanhsotayhuongdanPAUPTT.pdf
CV3447_PhobienSotayhuongdanxaydungPAUPTT2020.pdf