Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 1/2017

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Cao Quang Quỳnh, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ 1/2/2017.

- Ông Trần Việt Anh, Trưởng Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược thuộc Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ 1/2/2017.

- Ông Trịnh Mai Phương, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Ban Quan hệ cộng đồng Tập đoàn (thay ông Cao Quang Quỳnh nhận nhiệm vụ công tác khác), kể từ 1/2/2017, cho đến khi Tập đoàn bổ nhiệm Trưởng Ban mới.


  • 06/02/2017 01:50
  • Nguồn: Ban TC&NS EVN