Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được sửa đổi, bổ sung

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 1/3/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Nhà máy Thủy điện An Khê

Theo Quyết định vừa ban hành, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được sửa đổi, bổ sung Điều 11 về vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa lũ; Điều 18 về vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa cạn; và Điểm đ, khoản 2, Điều 33. 

Một số nội dung chi tiết được sửa đổi, bổ sung như: Về vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa lũ, khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ An Khê phải xả nước liên tục về hạ du sông Ba không nhỏ hơn 4 m3/s. Trường hợp có yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai thì hồ An Khê phải xả nước về hạ du sông Ba theo yêu cầu. 

Cũng trong mùa lũ, định kỳ một tháng một lần, vận hành xả nước qua đập An Khê về hạ du sông Ba trong khoảng thời gian từ 4-6 giờ liên tục, với lưu lượng từ 20 m3/s -30 m3/s. Căn cứ yêu cầu thực tế ở hạ du và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak, UBND tỉnh Gia Lai quyết định cụ thể thời gian và lưu lượng xả phù hợp. Trường hợp có yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên thì hồ sông Hinh phải thực hiện biện pháp xả nước về hạ du sông Hinh theo yêu cầu.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

282_signed.pdf


  • 03/03/2017 08:38
  • Minh Ngọc