Quy trình mới về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 214/QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, có hiệu lực từ 1/3/2018 và thay thế cho Quy trình đã ban hành từ năm 2015.

Theo Quy trình vừa được ban hành, hàng năm, các hồ Hủa Na, Đồng Văn, Cửa Đạt, Xuân Minh, Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1 trên lưu vực sông Mã phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.

Trong mùa lũ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Xuân Minh không để nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Hủa Na, Đồng Văn, Trung Sơn, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm.

Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm.

Bên cạnh đó, đảm bảo mực nước sông Chu tại Xuân Khánh không vượt quá cao trình 13,71 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm; đảm bảo mực nước sông Mã tại Lý Nhân không vượt quá cao trình 13 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 50 năm; đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

Trong mùa cạn, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh214TTCP2018.pdf