Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp lệ phí cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng bằng 50% mức phí đã được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020.

Từ ngày 01/01/2021, các loại phí này được nộp bình thường theo mức quy định.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

 

Thongtu34BTC2020.PDF