Quy định mới về thẩm định, phê duyệt giá truyền tải điện từ 27/3/2017

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/2/2017 Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 27/3/2017.

Thông tư áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Công ty Mua bán điện, các Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về Phương pháp xác định giá truyền tải điện; Phương pháp xác định tổng doanh thu truyền tải điện cho phép hàng năm; Phương pháp xác định tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép; Phương pháp xác định tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép.

Theo Thông tư, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm lập giá truyền tải điện cho năm N, trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua, gửi một bản sao báo cáo về Cục Điều tiết Điện lực.

Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (năm N-1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình Cục Điều tiết Điện lực thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá truyền tải điện năm N.

Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá truyền tải điện và được sử dụng tư vấn để thẩm định hồ sơ giá truyền tải điện trong trường hợp cần thiết.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Công ty Mua bán điện, Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện có trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia theo hợp đồng ký kết.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

Thongtu02BoCT2017.pdf