Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 24/9/2014, Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực phối hợp với Đảng bộ Ban Quản lý đầu tư và Kinh doanh tòa nhà EVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng ưu tú của 2 đơn vị.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các Đảng bộ thực hiện theo kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 19/8/2014 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) của Đảng.

Hội nghị được nghe đồng chí Lương Bá Thanh – Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản tại Hội nghị Trung ương 9, gồm: Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Những nội dung quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng;  Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số tình hình thời sự quốc tế và trong nước thời gian vừa qua.

Nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được phổ biến đến các đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực và  Đảng bộ Ban Quản lý đầu tư và Kinh doanh tòa nhà EVN  - Ảnh: X.Tiến

Đặc biệt về nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 33-NQ/TƯ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đồng chí Lương Bá Thanh đã phân tích sâu sắc bối cảnh ra đời của Nghị quyết; những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết. Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Lương Bá Thanh nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong bối cảnh tình hình biển Đông diễn biến phức tạp như hiện nay, đồng chí Lương Bá Thanh đã dành hẳn một chuyên đề báo cáo về chủ trương và giải pháp của Đảng và Nhà nước  trong việc đấu tranh bảo vệ vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế thiêng liêng của Tổ quốc. Theo đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên tinh thần giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Trung Quốc đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị sẽ giúp cán bộ, đảng viên của Trung tâm Thông tin Điện lực và Ban quản lý đầu tư và Kinh doanh tòa nhà EVN vận dụng vào thực tiễn để xây dựng và phát triển đơn vị trong thời gian tới.


  • 24/09/2014 02:19
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét