Phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Thông tư mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 01 năm 2018, thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương về quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Theo đó, Thông tư mới quy định phương pháp xác định chi phí hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh và phương pháp, trình tự xác định giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh; áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các tổng công ty Điện lực.

Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thuỷ điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quy định tại Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy thuỷ điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thuộc danh sách do Bộ Công Thương ban hành.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

Thongtu26BCT2017.pdf