Phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực

Đó là một trong những nội dung của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT, quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió, vừa được Bộ Công Thương ban hành ngày 5/3/2020.

Các quy định tại Văn bản này áp dụng cho các đối tượng là Chủ đầu tư dự án điện gió; Đơn vị quản lý và vận hành các công trình điện gió; Bên mua điện; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan…

Theo đó, việc phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực, trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. Các dự án điện gió chưa có trong quy hoạch phải được thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực. 

Tiến độ vận hành, quy mô công suất các giai đoạn của dự án phải tuân thủ theo đúng quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Chủ đầu tư dự án điều chỉnh tiến độ thực hiện sai lệch quá 6 tháng, hoặc chia giai đoạn thực hiện dự án khác so với quy hoạch, cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch để xem xét, thông qua.

Cũng theo Văn bản này, khi phát triển các dự án điện gió được phê duyệt danh mục trong quy hoạch phát triển điện gió tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh phải cập nhật quy hoạch đấu nối dự án điện gió vào hệ thống điện để đảm bảo truyền tải công suất dự án và khả năng hấp thụ hệ thống điện khu vực dự án. Trường hợp phương án đấu nối dự án thay đổi, UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương để thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt phương án đấu nối điều chỉnh của dự án điện gió theo thẩm quyền. 

Về hợp đồng mua bán điện mẫu, trường hợp dự án điện gió nối lưới bao gồm cả tua bin điện gió trong đất liền và tua bin điện gió trên biển, bên bán điện có trách nhiệm thống nhất với bên mua điện phương án lắp đặt công tơ và cách đo đếm, tính toán sản lượng điện riêng biệt của các tua bin trong đất liền và trên biển để làm cơ sở áp dụng giá mua bán điện phù hợp. 

Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió là bắt buộc trong mua bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện. Bên bán điện và Bên mua điện chỉ được bổ sung nội dung của Hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên mà không được làm thay đổi nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán điện mẫu, Văn bản này quy định.


  • 12/03/2020 09:48
  • Nguyễn Thủy
  • 38697