Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc rà soát, làm rõ một số nội dung của Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

1 lớp học mầm non của cô trò vùng tái định cư Thủy điện Sơn La

Sau hơn 15 năm thực hiện Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, đời sống của người dân tái định cư đã từng bước được ổn định, tuy vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Đề án này nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với cơ cấu kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp cho đồng bào vùng di dân tái định cư.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT rà soát Đề án theo định hướng chỉ tập trung vào các đối tượng tái định cư còn nghèo (người già, người tàn tật, mất khả năng lao động, trẻ em); hỗ trợ giảm nghèo cho người dân tái định cư còn nghèo đói (gạo, thực phẩm, vật dụng phục vụ sinh hoạt); hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng xây dựng vùng hàng hóa lớn, tập trung... nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân vùng khó khăn, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng tái định cư, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2018-2025 (giai đoạn 1: 2018-2020 và giai đoạn 2: 2021-2025). Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, khấu hao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lồng ghép các nguồn vốn khác theo quy định.

Dự kiến, sau khi Đề án được hoàn thành rà soát, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp thông qua Đề án tại tỉnh Sơn La trong tháng 3/2018.

Chi tiết Thông báo có file đính kèm.

thongbao77VPCP2018.pdf