Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Theo đánh giá của Chính phủ, trong thời gian qua môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta đã có bước cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, được các tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, trong đó một số bộ ngành như: Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam… và một số địa phương đã tích cực triển khai tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nên ở lĩnh vực này môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện cả về điểm số và thứ hạng.

Mục tiêu của Nghị quyết đưa ra trong thời gian tới phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả.

Mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp; xây dựng và trình ban hành các Nghị định về điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư 2014,...

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

NQ19-NQ-CP.pdf


  • 12/05/2016 05:23
  • PV