Khóa đào tạo về “Tính toán tổn thất điện năng lưới điện truyền tải”

Từ ngày 17-19/8/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) tổ chức khóa đào tạo “Tính toán tổn thất điện năng lưới điện truyền tải”.

Tham gia lớp học có lãnh đạo Tổng công ty, đại diện các Ban: Kỹ thuật, Kế hoạch EVNNPT; lãnh đạo, phòng kỹ thuật, kế hoạch, điều độ các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4.

Để triển khai tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải một cách chính xác, A0 và Ban Kỹ thuật EVNNPT đã hướng dẫn cài đặt phần mềm PSSE để tính toán tổn thất công suất bằng phần mềm PSS/E (ĐZ, MBA).

Với phần mềm này các đơn vị có thể chủ động tính toán chế độ xác lập và tổn thất điện năng, thu thập biểu đồ phụ tải, tính thời gian tổn thất điện năng và phân tích tăng giảm tổn thất điện năng so sánh với kế hoạch.

Ngay sau khóa đào tạo này các đơn vị sẽ triển khai đồng bộ ứng dụng phần mềm trong quản lý vận hành hệ thống điện truyền tải.

Việc triển khai quản lý và tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải thông qua chương trình phần mềm PSS/E (ĐZ, MBA) sẽ góp phần giúp các công ty truyền tải điện tính toán được tổn thất điện năng trên hệ thống truyền tải điện một cách chính xác, kiểm soát và phân tích được tổn thất điện năng để từ đó đề ra các biện pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả hơn tại từng đơn vị và toàn Tổng công ty.

 


  • 18/08/2016 05:03
  • Quang Thắng