Kế hoạch số 42-KH/ĐU về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU (ngày 21/1/2020) về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các nội dung tuyên truyền chính gồm:

Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Ý nghĩa tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước.

Hoạt động và kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra cần tuyên truyền những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của EVN và người công nhân lao động ngành Điện; những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban42DUEVN2020.pdf


  • 03/02/2020 05:30
  • Xuân Tiến
  • 10233