IAEA đánh giá cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Từ ngày 29/9 đến 7/10/2014, Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IRRS 2014) thực hiện đánh giá cơ sở hạ tầng an toàn giai đoạn 2 Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đoàn IRRS 2014 bao gồm các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan pháp quy của Pháp, Slovenia, Hoa Kỳ, Canada, Các tiểu vương quốc Ả rập thông nhất (UAE) và Pakistan. Phía Việt Nam có đại diện Bộ KH&CN, lãnh đạo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển điện hạt nhân theo hướng dẫn của IAEA, bao gồm các cơ sở hạ tầng chung và các cơ sở hạ tầng an toàn.

Về cơ sở hạ tầng an toàn, IAEA đã đưa ra 20 yếu tố và 200 hành động cụ thể cho 3 giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân mà các quốc gia phải thực hiện để xây dựng và hoàn thiện. Giai đoạn 1 kết thúc khi quốc gia đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân, giai đoạn 2 kết thúc khi quốc gia bắt đầu tổ chức đấu thầu xây dựng và giai đoạn 3 kết thúc khi quốc gia bắt đầu đưa tổ máy điện hạt nhân vào vận hành.

Để hỗ trợ các quốc gia xem xét đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng an toàn để phát triển điện hạt nhân, IAEA đã thành lập Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp (IRRS). Định kỳ 5 năm một lần, IRRS sẽ hỗ trợ các quốc gia tiến hành đánh giá hiện trạng của cơ sở hạ tầng an toàn, từ đó đưa ra các khuyến cáo cần thiết để các quốc gia tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện hạt nhân theo hướng dẫn của IAEA.

Năm 2009, Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của IAEA đã tiến hành xem xét, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng an toàn tại Việt Nam. Về cơ bản, đoàn IRRS-2009 đánh giá Việt Nam đã xây dựng được các hạ tầng an toàn, bảo đảm có thể thực hiện được chủ trương phát triển điện hạt nhân theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 25/11/2009 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tuy nhiên, đoàn IRRS-2009 cũng khuyến cáo nhiều vấn đề cho Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.

Sau 5 năm, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện các khuyến cáo của Đoàn IRRS-2009, nhưng cũng còn nhiều tồn tại, bất cập so với hướng dẫn của IAEA. Theo đó, trong 10 ngày làm việc, các chuyên gia của IAEA sẽ làm việc với các cơ quan có liên quan để tiến hành đánh giá và đồng thời tiếp tục đưa ra các khuyến cáo, kiến nghị cho Chính phủ Việt Nam về việc tăng cường và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết cho việc hoàn thành giai đoạn 2 Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trên cơ sở kết quả chuyến công tác của đoàn IRRS-2014, IAEA sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ Việt Nam về hiện trạng cơ sở hạ tầng an toàn và các đề xuất, kiến nghị liên quan cho Chính phủ.


  • 02/10/2014 09:01
  • Nguồn: Cục ATBXHN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét