Hướng dẫn số 07 của Đảng uỷ Khối DNTW về tuyên truyền sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

Ngày 14/12/2021, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập. Căn cứ vào Hướng dẫn số 33-HD/BTGTW, ngày 09/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền sau Hội nghị.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây.

 


  • 08/01/2022 08:10
  • Ban Truyền thông EVN
  • 3653