Hà Nội: Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng Ban; ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Trưởng ban thường trực. Đặc biệt, trong Ban chỉ đạo phát triển lưới điện Thành phố có ông Nguyễn Danh Duyên – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội và ông Trần Quốc Lẫm – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là Ủy viên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tùy theo từng công việc cụ thể, Ban chỉ đạo phát triển lưới điện TP Hà Nội có thể mời lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các địa phương có liên quan dự họp, báo cáo.

Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP chủ trương, chính sách và các biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện của Thành phố đáp ứng mục tiêu điện khí hóa đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa Thủ đô; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công trình đầu tư xây dựng phát triển lưới điện TP theo đúng Quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thi công công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô Hà Nội;

Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế, ban hành kèm theo Quyết định số 23398/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND TP Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 10/9/2014.

 

HaNoi_kientoan.pdf
HaNoi_kientoan.pdf