Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN và cấp ủy đơn vị thành viên

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đảng bộ cấp trên cơ sở, hoạt động theo mô hình đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Đảng bộ EVN là mô hình không toàn ngành; trong công tác kiểm tra, giám sát còn có những vướng mắc, tồn tại phát sinh. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN với cấp ủy các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã được thực hiện cơ bản đầy đủ, thống nhất theo các quy định của đảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Tăng cường kiểm tra, giám sát - giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có nhiệm vụ tương đồng và trên cơ sở tình hình thực tiễn tại Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/11/2018 và Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 23/4/2019 về việc hợp nhất các ban của Đảng ủy Tập đoàn với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn. Theo đó hợp nhất Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với Ban Thanh tra Bảo vệ Tập đoàn và lấy tên gọi là Ban Kiểm tra - Thanh tra.

Sau khi Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư được ban hành, Đảng ủy EVN đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy trong doanh nghiệp, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tập đoàn. Trong đó có lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy EVN; Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, của nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã ban hành đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2020-2025, hàng năm đều xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát cho từng năm. Cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn đã kiểm tra 184 tổ chức đảng, kiểm tra 845 đảng viên. Thực hiện giám sát 198 tổ chức đảng, giám sát 1172 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 101 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 133 tổ chức đảng và 471 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật hoặc chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm.


Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An, tháng 7/2022. Ảnh: Lê Việt

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện chương trình giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, 16 Chi bộ các Ban thuộc Đảng ủy cơ quan Tập đoàn và 16 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn đã nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong Thông báo số 147/TB-UBKTTW; phân tích trách nhiệm cụ thể của các tập thể và cá nhân có liên quan; làm rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan khi để xảy ra các khuyết điểm, hạn chế và xem xét những nội dung đã khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện khắc phục trong thời gian tới.

Qua kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN nhận thấy còn có các tồn tại đã chỉ ra như: Không thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Số lượng các đơn vị, dự án được Đảng ủy kiểm tra, thanh tra giám sát thấp; Chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm toán, dẫn đến kết quả xử lý các vấn đề tài chính sau kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa triệt để. Những tồn tại này, có vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra và ngay trong quá trình Đoàn Giám sát làm việc tại EVN, Uỷ ban Kiểm tra đã kịp thời kiểm điểm, đề ra các biện pháp để tổ chức khắc phục…

Phải khẳng định rằng, mặc dù công tác kiểm tra, giám sát đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, song sự phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát giữa cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy các đơn vị thành viên số lượng còn ít, kết quả chưa cao. Việc trao đổi nội dung phối hợp để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với cấp ủy tại các đơn vị thành viên còn chưa thường xuyên. Công tác tham mưu, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa tập trung, chưa đi vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; một số cuộc  kiểm tra, giám sát chuyên đề, hoặc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo… còn lúng túng. Công tác phối hợp nắm tình hình theo dõi địa bàn, lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên còn chưa hiệu quả; nhất là giám sát để phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, do đó các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó là xuất phát từ thực trạng cơ cấu tổ chức giữa chuyên môn và hệ thống Đảng trong Tập đoàn không xuyên suốt, Đảng bộ Tập đoàn là đảng bộ không toàn ngành, Tập đoàn và các đơn vị thành viên có địa bàn hoạt động phân tán trên phạm vi cả nước; cán bộ làm kiêm nhiệm công tác đảng, nên còn một số mặt hạn chế trong công tác tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác giám sát, kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng dẫn tới một số khó khăn.          

Làm gì để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các đơn vị thành viên cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng nhằm khắc phục từ sớm, từ xa. Chỉ đạo nắm tình hình, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, ổn định tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng Đảng và thực nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Hai là: phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy trình công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền phù hợp với thực tiễn trong các đảng bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn và cấp ủy đơn vị thành viên; cập nhật các điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ảnh minh họa

Ba là: tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ Tập đoàn và cấp ủy đơn vị thành viên (thông qua hình thức giao ban định kỳ/đột xuất trực tiếp với các Tổ chức đảng trực thuộc và không trực thuộc); chú trọng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, trao đổi tình hình giữa cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy đơn vị thành viên để kịp thời phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, không để từ vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn; từ vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể, hoặc để vi phạm kéo dài ảnh hưởng tới uy tín cá nhân và tổ chức đảng trong Tập đoàn.

Bốn là: kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán nội bộ và các cơ quan có thẩm quyền; giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra đột xuất. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực; đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật.

Năm là: tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Ngành; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong các đảng bộ Tập đoàn.

Sáu là: tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, Cơ quan UBKT Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các đơn vị thành viên bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, thu hút cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ vào làm việc tại các Cơ quan UBKT; phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho các cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện được tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ Tập đoàn và cấp ủy các đơn vị thành viên nhiệm kỳ 2020- 2025.


  • 31/08/2022 04:00
  • Vũ Huy Toàn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN
  • 5697