EVNNPT: Tổ chức các khóa đào tạo phần mềm dùng chung

Nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc, mới đây Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin (EVNICT) tổ chức khóa đào tạo, cập nhật phần mềm nghiệp vụ dùng chung của EVN cho các cán bộ, chuyên viên.

Tại khóa học này, EVNICT đã hướng dẫn sử dụng các phần mềm: Hệ thống tin học hóa văn phòng (E-office); Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS); Đo đếm giao nhận điện năng (ĐĐ&GNĐN); Hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán (FMIS) - Phân hệ Vật tư; Hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán (FMIS) - Phân hệ tài chính và Quản trị CNTT.

Thời gian qua, EVNNPT đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng EVN, hỗ trợ toàn diện công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo, hoạt động hàng ngày của tổ chức, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Việc ứng dụng các phần mềm này đã tiết kiệm thời gian xử lý công việc, loại bỏ các thao tác thủ công truyền thống; tiết kiệm chi phí văn phòng; lưu trữ và tìm kiếm tra cứu văn bản dễ dàng; tiết kiệm không gian lưu trữ văn bản...

 


  • 05/08/2016 04:14
  • Quang Thắng