Đóng điện máy biến áp AT2 tại Trạm biến áp 500 kV Sơn La

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 500 kV - 900 MVA tại Trạm biến áp (TBA) 500 kV Sơn La thuộc dự án “Nâng công suất TBA 500 kV Sơn La”.

Máy biến áp AT2 500 kV-900 MVA tại Trạm biến áp 500 kV Sơn La

Đây là công trình năng lượng nhóm B, cấp đặc biệt có tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thi công; Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc thí nghiệm; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi MBA được đưa vào vận hành.

Công trình có quy mô đầu tư xây dựng: Thay 02 MBA 500/220/35kV - 450 MVA hiện hữu tại TBA 500 kV Sơn La bằng 02 MBA 500/220/35 kV - 900 MVA; cải tạo, bổ sung, thay thế các hạng mục, thiết bị liên quan cho phù hợp với MBA thay mới. Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 500 kV Sơn La hiện có thuộc bản Piêng và bản Tèn, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 500 kV-900 MVA tại TBA 500 kV Sơn La có ý nghĩa quan trọng đảm bảo truyền tải, giải phóng công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc vào hệ thống điện quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc và cả nước, nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực, cải thiện độ tin cậy và linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện.

 


  • 03/06/2016 11:00
  • Minh Nguyên