Đến năm 2025: 100% hộ gia đình được tiếp cận điện

Đó là một trong những nhiệm vụ được giao cho Bộ Công Thương chủ trì, triển khai, nằm trong Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Để triển khai các nhiệm vụ của Bộ theo Kế hoạch hành động Quốc gia, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động tại Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29/12/2017.

Trong đó, Bộ Công Thương giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VII điều chỉnh, khi cần thiết sẽ tiếp tục rà soát lại để đề xuất phương án phát triển năng lượng điện theo hướng bền vững hơn.

Ban hành chính sách hỗ trợ linh hoạt phù hợp với đặc thù của từng địa phương để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho người nghèo trong tiếp cận và sử dụng năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt.

Mục tiêu đến năm 2020, cơ bản 100% hộ gia đình được tiếp cận với điện; đến năm 2025 đạt 100%; đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về định mức sử dụng năng lượng cho từng ngành; thực hiện kiểm toán năng lượng đối với mọi đối tượng sử dụng năng lượng.

Tăng cường phối kết hợp của các bộ, ngành trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của bộ, ngành, lĩnh vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt, với mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm tiêu thụ điện 10% so với kịch bản cơ sở.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

QuyetdinhKehoachhanhdong2030BCT2017.pdf