Đến năm 2020, tất cả số xã nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí về điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg (ngày 17/10/2016) về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định, trong tiêu chí về điện (tiêu chí số 4), tất cả các xã hệ thống điện đạt chuẩn và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt bằng hoặc trên 98%.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn xây dựng nông thôn mới, với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT tổng hợp hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để ban hành cẩm nang, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các địa phương,

Nghiên cứu, chỉ đạo thí điểm các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; đề xuất các tiêu chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2016.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyedinh1980TTCP2016.PDF