Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 40/QĐ-EVN ngày 12/1/2018 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành.

Theo đó, EVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát các mục tiêu, yêu cầu tại các kế hoạch, chương trình, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của EVN giai đoạn 2017-2021.

Đồng thời, 100% các đơn vị trực thuộc EVN cần tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2017, 2018 liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của EVN và các đơn vị; đảm bảo 100%  quy chế quản lý nội bộ có phạm vi pháp dụng trong Tập đoàn sau khi ban hành được phổ biến, tập huấn, thông tin kịp thời đến các đơn vị và CBCNV trong toàn EVN.

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị triệt để áp dụng công nghệ thông tin, hệ thống hội nghị truyền hình, các trang thông tin điện tử,… trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, tiếp khách hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm.

Kehoachphobiengiaoducphapluat2018.pdf


  • 22/01/2018 02:39
  • Hồng Hoa