Đảng ủy EVN bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới

Từ ngày 25 - 28/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ EVN. Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đầu tiên của Đảng bộ EVN trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng lý luận chính trị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN.

Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, mọi đảng viên sau khi kết nạp phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng. Trong thời gian này, đảng viên dự bị phải tham gia lớp đảng viên mới - đây là chương trình bắt buộc. Hết chương trình học tập, các học viên phải viết thu hoạch để được cấp giấy chứng nhận.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN trình bày chuyên đề "Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở" cho các đảng viên mới - Ảnh X.Tiến

Trong chương trình của khóa học, các đảng viên mới sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề bao gồm:

Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta;

Chuyên đề 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

Chuyên đề 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc;

Chuyên đề 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân;

Chuyên đề 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội;

Chuyên đề 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Chuyên đề 7: Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế;

Chuyên đề 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở;

Chuyên đề 9: Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

Tại lớp học, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, chấp hành tốt các quy định của lớp học. Đối với Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu sau khi học viên hoàn thành bài thu hoạch phải ưu tiên dành thời gian đánh giá nhanh, chính xác kết quả bài thu hoạch, ý thức chấp hành nội quy lớp học, xếp loại học viên để cấp Giấy chứng nhận cho học viên trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục công nhận đảng viên chính thức.

“Sự thành công của lớp học này không chỉ đơn thuần là kết quả của việc bồi dưỡng lý luận chính trị mà còn là kết quả của hoạt động công tác xây dựng Đảng vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, trang bị cho những đảng viên mới những kiến thức trong công tác xây dựng Đảng để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh.


  • 25/11/2015 10:38
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét