Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên

Triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều giải  pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn – ông Nguyễn Hữu Tuấn, chi bộ cơ sở, đảng bộ các bộ phận là nền tảng và hạt nhân của Đảng. Đảng bộ Tập đoàn là Đảng bộ cấp trên cơ sở bao gồm 15 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó 12 đảng bộ cơ sở và 03 chi bộ cơ sở với tổng số 2.807 đảng viên đang sinh hoạt tại 218 chi bộ. Với đặc thù của một ngành kinh tế kỹ thuật, hoạt động rộng khắp tại các địa phương, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và quản lý đảng viên là rất quan trọng, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Thời gian gần đây, các chi ủy chi bộ trực thuộc đánh giá cao việc ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ đảng. Việc quán triệt Nghị quyết này đã góp phần tạo bước chuyển về nhận thức trong toàn Đảng bộ và đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã thành lập Tổ Công tác tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Bên cạnh đó, các đảng bộ tiếp tục kiện toàn, khắc phục tồn tại, hạn chế để đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2014, hướng đến  kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành Điện Việt Nam.

Khen thưởng các tổ chức đảng đã có thành tích trong năm 2013. Ảnh: Văn Lương

Theo Phó bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Hữu Tuấn, tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện, theo dõi việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đưa các nội dung này vào sinh hoạt chi bộ định kỳ là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quan tâm đến việc cử đi bồi dưỡng, tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng, nghiệp vụ đảng viên, cập nhật kiến thức công tác xây dựng đảng cho các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, các chi ủy chi bộ trực thuộc. Đồng thời lưu ý các chi ủy rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của chi ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chi bộ với lãnh đạo đơn vị.

Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung sinh hoạt phải bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Coi trọng việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, định kỳ báo cáo kết quả nhiệm vụ được phân công trước chi bộ.

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ và của Đảng ủy về nội dung, cách thức tiến hành sinh hoạt chuyên đề; theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về sinh hoạt chuyên đề. Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và xếp loại đảng viên cuối năm. Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng xuê xoa, chiếu lệ trong sinh hoạt đảng, đảm bảo đánh giá chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên thực chất, khách quan.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN:

Năm 2014, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức là công việc quan trọng nhất. Trong đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để xây dựng Đảng bộ lớn mạnh có vị trí quan trọng trong các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thời gian tới Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất lên Đảng ủy cấp trên về việc hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng thống nhất và xuyên xuốt từ mô hình tổ chức đến mô hình công tác Đảng. Hình thành và phát triển Đảng bộ Tập đoàn có sức mạnh tổng hợp trong công tác điều hành các nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng đề ra.

(Phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai công tác đảng EVN năm 2014)

5 giải pháp nâng cao công tác sinh hoạt chi bộ

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ;
- Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát;
- Duy trì chặt chẽ việc sinh hoạt chi bộ;
- Nhận xét, đánh giá xếp loại tổ chức, đảng viên hằng năm.


 


  • 14/05/2014 10:43
  • Theo TCĐL Chuyên đề QL&HN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét