Đảng bộ PC Thừa Thiên Huế: Thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ

Những năm qua, Đảng ủy Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, từ đó đề ra các chủ trương để tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác tổ chức và cán bộ cũng như quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đó, nhận thức của cấp ủy trong Đảng bộ luôn tuân thủ đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và người đứng đầu tổ chức.

Đảng ủy Công ty đã mở rộng, phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Từ năm 2010 đến nay đã có 100% cấp ủy viên và Bí thư chi bộ trực thuộc được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng; trên 50 đồng chí đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định của Trung ương; hơn 1.000 lượt cán bộ, đảng viên được triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các đơn vị trực thuộc được đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Hàng năm, nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy khối tổ chức đã được Đảng ủy cử cán bộ tham gia. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, chuyên môn, các đơn vị, các đoàn thể thực hiện hàng năm theo văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Đối với những vấn đề quan trọng cần bỏ phiếu kín như công tác đánh giá cán bộ để bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ…, Đảng ủy đã chỉ đạo và chấp hành nghiêm quy trình bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu chặt chẽ, công bố công khai kết quả bỏ phiếu theo quy định và lập biên bản bảo lưu kết quả. Mọi đảng viên trong Đảng bộ đã nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết ban hành, không có hiện tượng phát ngôn và có hành động trái với nghị quyết của chi bộ. Việc xây dựng, ban hành các quy định cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chủ tại Đảng bộ đã đảm bảo yêu cầu tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và mở rộng sinh hoạt dân chủ. Trong các chi bộ bí thư và tất cả đảng viên phải tự giác chấp hành các quy định đã đề ra.

Đồng chí Phan Vinh, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty khóa IX, nhất là công tác tổ chức và cán bộ. Theo đó, toàn Đảng bộ sẽ có những giải pháp đột phá về công tác cán bộ. Trong đó, tập trung vào các khâu đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nâng cao hiệu quả công việc của từng vị trí cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ trẻ có năng lực trong công việc phát huy trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt, Đảng ủy Công ty sẽ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, cũng như bồi dưỡng công tác chuyên môn đang là một trong những giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn hiện nay.

Có thể nói, Đảng bộ Công ty luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là công tác tổ chức và cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, cấp ủy các cấp luôn bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc cấp ủy, quy chế lãnh đạo đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân; coi trọng tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ trong các mặt công tác của Đảng.  


  • 12/12/2016 03:09
  • Hùng Sơn