Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2023

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 9/6/2022 về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, vừa được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội diễn ra vào tháng 1/2018, tại Hà Nội.

Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, cần phải được chuẩn bị công phu, chu đáo để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số chỉ đạo từ Ban Thường vụ Đảng ủy EVN yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp thực sự vững mạnh, là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đại hội; thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam,... 

Thời gian tiến hành đại hội công đoàn cấp cơ sở tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31/7/2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/10/2023.