Công ty Truyền tải điện 1: Phấn đấu truyền tải 62 tỷ kWh điện năm 2016

Đó là một trong những mục tiêu mà Công ty Truyền tải 1 (PCT 1) đặt ra trong năm 2016 tại Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Công ty.

Công ty Truyền tải điện 1 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư - xây dựng trong năm 2015 - Ảnh Huyền Thương

Theo đó, trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao với những chỉ tiêu vượt nhiều so với năm 2014: Sản lượng điện truyền tải năm 2015 đạt 56,11 tỷ kWh, vượt 3,91% kế hoạch giao, tăng 15,38% so với năm 2014.

Tổng giá trị khối lượng đầu tư xây dựng năm 2015 của Công ty đạt 730,656 tỷ đồng, vượt mức 5,98% kế hoạch giao, tăng 38% so với năm 2014.

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ tiêu vượt kế hoạch, các chỉ tiêu về giảm tổn thất điện năng và sự cố do sét của Công ty còn cao hơn so với kế hoạch được giao.

Năm 2016, PTC1 đặt ra các mục tiêu như: Đạt sản lượng điện truyền tải 62 tỷ kWh, tăng 10,5% so với thực hiện năm 2015; phấn đấu giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải còn 1,92%; thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn khoảng 232 tỷ đồng; tập trung thực hiện đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư 728,5 tỷ đồng.


  • 14/01/2016 05:38
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét