Công khai minh bạch, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

Để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong năm 2015, Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của EVN đã có văn bản số 20/EVN-HĐTV ngày 21/01/2015 về phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN năm 2015 của EVN nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong EVN Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” và Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020.

Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, Ban chỉ đạo yêu cầu thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo quy định của Tập đoàn. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ khi có sự thay đổi của văn bản pháp luật có liên quan, khắc phục những sơ hở, ngăn chặn những tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Nâng cao vai trò công tác tự kiểm tra tại đơn vị, coi đó là một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, nhằm phát hiện sớm những sơ hở trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc tự thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thực hiện các quy định của pháp luật và của EVN về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật và Tập đoàn khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, phụ trách. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác PCTN định kỳ và đột xuất khi có vụ việc tham nhũng phát sinh.

Trong công tác thanh, kiểm tra, Ban chỉ đạo yêu cầu phải tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của CBCNV và trách nhiệm người đứng đầu (nếu có). Thanh tra, kiểm tra đối với công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo Kế hoạch, ngoài ra sẽ tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất khi thấy cần thiết.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng EVN yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trong EVN căn cứ nhiệm vụ này để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 tại đơn vị mình. Ban chỉ đạo giao Thường trực Ban chỉ đạo (Ban Thanh tra Bảo vệ) chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCTN năm 2015 sát với nội dung nêu trên, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN năm 2015 và định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo để có chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác PCTN năm 2015.


  • 27/01/2015 05:02
  • X.Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét