Công điện khẩn số 1755/CĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Công điện khẩn số 1755/CĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

cong_dien_khan_TTCP_29_9.pdf


  • 30/09/2011 09:31
  • Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương