Công điện hỏa tốc về Cơn bão số 1

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2012, Văn phòng BCĐ PCLB TW - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 07/CĐ-TW về cơn bão số 1 (xin xem bản đính kèm)

CD070001.pdf


  • 30/03/2012 04:00
  • Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương