Chuẩn hóa quy trình tiếp cận điện năng theo hướng một cửa liên thông

Đó là một trong những nội dung kế hoạch của Bộ Công Thương nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch cấp điện theo hướng một cửa liên thông - Ảnh Ngân Hà

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-BCT ngày 21/02/2017 của Bộ Công Thương. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm bám sát tiêu chí đánh giá của Ngân hàng thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới; củng cố, duy trì các kết quả đạt được về môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu; tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết đổi mới công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế.

Đồng thời, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4 về: Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, gồm: Tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày.

Kế hoạch cũng hướng tới tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp; phấn đấu đạt mức 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

1 trong 12 nội dung của Kế hoạch này, Bộ Công Thương giao Tổng cục Năng lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp cập điện năng cấp quốc gia theo hướng “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục “Thỏa thuận tuyến, vị trí cột/thỏa thuận địa điểm trạm điện, vị trí cột điện và hành lang lưới điện (bao gồm Giấy phép đào đường, vỉa hè)”.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh507BCT2017.pdf