Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".

Theo Đề án, việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh;

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước; kiện toàn nâng cao năng lực quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với vị trí, vai trò và mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Từ nay đến hết năm 2020, hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp (chưa bao gồm các công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Công ty Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, công ty thủy nông thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Để thực hiện Đề án này, Chính phủ cũng đã đưa ra các giải pháp và giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Trước ngày 31/7/2017, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước phải trình cấp có thẩm quyền phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoan 2016 - 2020, tổ chức triển khai phương án cơ cấu lại sau khi được phê duyệt.

Chi tiết Đề án trong file đính kèm.

QD707-QD-TTg_signed.pdf